Lidmaatschap van begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Algemeen

Vanaf de geboorte kan men persoonlijk lid worden van begrafenisvereniging 'De Laatste Eer" te Westerhaar-Vriezenveensewijk tegen betaling van een jaarlijks vastgestelde contributie.
Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden voor de klasse C met toestemming om de contributie per incasso te voldoen.
Kinderen die gratis lid zijn komen in aanmerking voor dezelfde vergoeding als hun ouders. Wanneer beide ouders niet voor dezelfde vergoeding lid zijn dan geldt voor de kinderen de hoogste vergoeding.
Wanneer beide ouders niet meer samen zijn, en een van de ouders krijgt een nieuwe relatie met een niet lid, dan zijn de kinderen die daar uit voortkomen geen lid en gelden de algemene regels dat voor het oudste kind onder de 18 jaar contributie moet worden betaald.

Uitvaart niet leden.

De vereniging heeft tot doel "het verzorgen van uitvaarten voor leden". Het komt regelmatig voor dat de vereniging het verzoek krijgt een uitvaart te verzorgen voor een niet lid. Als de vereniging een uitvaart moet verzorgen voor een niet lid dan zijn hieraan wel extra kosten verbonden die kunnen oplopen tot zo'n € 1.200,- afhankelijk van de gekozen dienstverlening en producten.

Opmerking vooraf.
In de statuten is bepaald dat de jaarlijks vastgestelde vergoedingen niet afdwingbaar zijn.
Het bestuur zal met alle mogelijke en toegestane middelen proberen de vastgestelde vergoeding uit te keren.
De contributie c.q. vergoedingen worden jaarlijks op de algemene vergadering vastgesteld.

Indien een uitvaart minder kost dan de vastgestelde vergoeding, dan wordt dit lagere bedrag uitgekeerd.
Op grond van de Wet Natura Uitvaartverzekeringen mag de vereniging geen geld aan de nabestaanden uitkeren, dan dat daarvoor een rekening wordt overlegd, die betrekking heeft op de uitvaart.

Afspraken met andere verenigingen binnen de gemeente Twenterand.
Met de begrafenisverenigingen "De Laatste Eer" Vriezenveen, Uitvaartvereniging Vroomshoop en Daarlerveen, en begrafenisvereniging Den Ham e.o.is afgesproken dat leden van die vereniging die zich in Westerhaar-Vriezenveensewijk vestigen, tot de leeftijd van 35 jaar, zonder betaling van inleggeld lid kunnen worden van de vereniging.
Dit geldt ook andersom.

Samenwerking met andere begrafenisverenigingen in Twenterand

In het samenwerkingsverband met deze begrafenisverenigingen is afgesproken dat er bij calamiteiten een beroep gedaan kan worden op elkaars personeel.
Als de uitvaart door onze vereniging wordt verzorgt voor een lid van een andere vereniging uit Vriezenveen, Vroomshoop of Den Ham, en op verzoek van die vereniging, dan wordt de financiële kant ook door die andere vereniging geregeld. Deze verenigingen moeten dan zelf zorgen voor het uitbetalen van loon c.q. vergoeding aan onze medewerkers. Voor de onkosten die aan onze vereniging verschuldigd zijn b.v. aulahuur, gebruik auto enz. zal een rekening worden aangeboden.

Is het niet in opdracht van de drie andere verenigingen maar een persoonlijke wens, en moet de financiële afhandeling door onze vereniging geschieden dan geldt het volgende:

De begrafenisvereniging verzorgt voor haar leden de uitvaart tegen kostprijs, dus zonder winstoogmerk. Naast de normale uitvaartkosten heeft de vereniging nog ongeveer 15 à 20 procent extra kosten, zoals onderhoud aula, belastingen en verzekeringen.  Deze extra kosten worden met de leden verrekend middels de jaarlijkse contributie. Voor uitvaarten van niet-leden kan de kostprijs dus niet gelden en worden de uitvaartkosten aangepast, zodanig dat een niet-lid geen voordeel heeft boven een eigen lid. De nota van leden en niet-leden zal dus sterk afwijken van elkaar.

Wanneer over ouders wordt gesproken, wordt mede bedoeld andere vormen van samenleven die maatschappelijk zijn aanvaard.

Nieuwe leden
Nieuwe leden moeten in Westerhaar-Vriezenveensewijk woonachtig zijn.

Leden die verhuizen binnen Nederland
Leden die buiten Westerhaar-Vriezenveensewijk gaan wonen kunnen op verzoek lid blijven van de vereniging. Een adreswijziging moet dan aan de vereniging worden doorgegeven.
De vereniging is niet verplicht naspeuringen te doen naar leden die verhuisd zijn en dit niet hebben doorgegeven. Indien van deze leden de contributie niet meer wordt ontvangen, dan heeft men vanaf dat moment geen recht meer op de vastgestelde vergoeding.

Indien minder dan 36 kalender maanden zijn verstreken en een lid meldt zich weer aan, dan kan hij/zij weer lid worden van de vereniging nadat hij/zij de achterstallige contributie alsnog heeft voldaan.

Buitenland
Leden die gaan verhuizen naar het buitenland kunnen geen lid blijven van de vereniging.
Indien dit door het bestuur wel zal worden toegestaan, dan zal dit schriftelijk worden bevestigd.

Vervoer buiten Nederland
Vervoer buiten Nederland is altijd voor eigen risico ook het gedeelte dat dan over Nederlands grondgebied gaat.

Vervoer voor leden die wonen in Twenterand of direct daaraan grenzende gemeente
Leden die in de gemeente Twenterand of een direct daaraan grenzende gemeente wonen en komen te overlijden worden op verzoek door de vereniging binnen Nederland opgehaald voor lokaal tarief vervoerskosten.

Vervoer voor leden die niet in Twenterand of direct daaraan grenzende gemeente wonen
Indien een lid dat niet meer in de gemeente Twenterand of direct daaraan grenzende gemeente woont komt te overlijden en de vereniging moet de uitvaart verzorgen dan wordt er voor de eerste 100 km. retour een vaste prijs berekend gelijk aan het bedrag voor lokale kosten. Boven deze 100 km. wordt een bedrag van 0,25 per kilometer aan extra vervoerskosten in rekening gebracht.
Ook kunnen eventueel extra personeelskosten in rekening worden gebracht.

Kinderen lid van de vereniging.

Als geen van beide ouders lid zijn.
Wanneer geen van beide ouders/partners lid zijn van de vereniging, dan kunnen kinderen zelfstandig lid worden vanaf hun geboorte.
Per gezin is maximaal voor twee kinderen onder de 18 jaar contributie verschuldigd.

Beide ouders lid
Wanneer beide ouders/partners lid zijn van de vereniging dan zijn de kinderen tot 18 jaar gratis lid.

Wijziging beide ouders lid
Wanneer het lidmaatschap van een van beide ouders/partners wijzigt, dan heeft dat voor de dan aanwezige kinderen geen gevolgen en zij blijven tot 18 jaar gratis lid.

Nieuwe relatie een van de ouders
Mocht een van de ouders een nieuwe relatie aangaan met een andere partner, en er zouden kinderen komen, en de nieuwe partner is geen lid dan gelden de algemene regels.

Alleen moeder lid en er wordt een levenloos kind geboren
Wanneer de moeder lid is van de vereniging en er wordt een levenloos kind geboren, dan wordt er een vergoeding gegeven van ten hoogste € 500,-.

Een van de ouders is lid bij de geboorte.
Mocht bij een geboorte van een kind er maar een ouder zijn die lid is van de vereniging dan is er voor dit kind contributie verschuldigd.
Voor het oudste kind onder de 18 jaar moet lidmaatschap worden betaald. Is het kind niet aangemeld dan wordt er als het kind nog geen 6 maanden oud is in geval van overlijden een vergoeding verleend van € 500,-. Komt het kind na de zesde maand te overlijden en is het niet aangemeld dan is het geen lid en wordt er geen vergoeding verleend.

Pleegkinderen voor eigen rekening
Pleegkinderen (adoptie) die voor eigen rekening worden opgevoed en deel uitmaken van het gezin zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Pleegkinderen (gastouder) waarvoor een vergoeding wordt ontvangen
Pleegkinderen waarvoor een vergoeding wordt ontvangen zijn niet gratis lid van de vereniging. Ze kunnen wel zelfstandig lid worden tegen de normale contributie.

Vastgesteld oktober 2007.